انواع براکی تراپی

انواع براکی تراپی:
سه نوع براکی تراپی وجود دارد:
کاشت هایی با درصد دوز پایین (LDR)، در این نوع براکی تراپی، باید مدت 7-1 روز
در بدن تابش کند، در این مدت بیمار در بیمارستان است.
وقتی درمان به اتمام برسد، پزشک منبع پرتو، کاتتر یا اپلیکاتور را از بدن خارج می کند.
کاشت هایی با درصد دوز بالا(HDR) : در این نوع براکی تراپی، منبع پرتوی به
مدت 20-10 دقیقه است و سپس خارج می شود.
این درمان ممکن روزانه 2 بار در  مدت 5-2 روز ، یا برای 5-2 هفته ، هفته ای یکبار
انجام شود. برنامه درمان به نوع سرطان بستگی دارد.
در طول درمان کاتتر یا اپلیکاتور ممکن است در بدن بماند یا قبل از شروع هر جلسه
در بدن قرار داده شود. گاهی در این مدت بیمار در بیمارستان بستری است یا ممکن
است روزانه برای درمان به بیمارستان مراجعه کند. مانند LDR، پزشک کاتتر یا
اپلیکاتور را بعد از اتمام درمان بر می دارد.
کاشت های ثابت: بعد از آنکه منبع پرتوی در محل مورد نظر گذاشته شد، کاتتر
برداشته می شود. این کاشت ها همیشه در بدن باقی می ماندند و تابش ناشی
از آن های روز به روز کاهش می یابد. ممکن است اوایل وقتی کاشت ها در بدن
قرار داده می شوند، نیاز باشد که بیمار رابطه خود را با اطرافیان محدود کند.
بیمار باید به شدت مراقب باشد که در کنار کودکان و خانم های باردار نباشد. هر چه
زمان می گذرد میزان پرتو کاهش می یابد ولی همچنان کاشت ها در بدن قرار دارند.
وقتی تابش در محل مورد نظر قرار داده شود چه اتفاقی می افتد؟
بدن وقتی منبع پرتوی در جای قرار داده می شود دریافت می کند. در براکی تراپی،
مایعات بدن ( ادرار، عرق و بزاق) پرتوزا  نیستند. در پرتودرمانی با رادیو داروها ،
مایعات بدن تا مدتی رادیو اکتیو هستند.
پزشک یا پرستار فاصله هایی که برای ایمنی سایر افراد با بیمار باید حفظ شود را به
افراد توضیح می دهند.
اگر پرتوی که با دوز بالا باشد، نکات ایمنی شامل :
1-بیمار باید به تنهایی یک اتاق در بیمارستان باشد تا بقیه را از دریافت اشعه مصون
نگه دارد.
2-درمان های بیمار به سرعت انجام می شود و فاصله ی پرستار باید با او حفظ شود.
ملاقات کنندگان هم باید نکاتی را رعایت کنند:
1-وقتی تازه منبع پرتوی قرار داده شده است، اجازه ملاقات ندارند.
2-برای ملاقات با بیمار از کارکنان بیمارستان اجازه بگیرند.
3-ملاقات ها باید کوتاه باشد( کمتر از 30 دقیقه در هر روز). طول ملاقات به نوع پرتوی
که بیمار می گیرد و ناحیه ای که تحت درمان است بستگی دارد.
4-نزدیک در و راهرو بایستند تا اینکه وارد اتاق شوند.
5-افراد  زیر 18 سال و خانم های باردار نباید به ملاقات این افراد بروند.
ممکن است بیمار بعد از ترک بیمارستان هم نیاز باشد نکاتی مثل فاصله گرفتن از
افراد و این که زمان زیادی را با افراد نگذرانند را رعایت کند. پزشک و پرستار  در مورد
نکات ایمنی لازم با بیمار صحبت می کنند.
بعد از بیرون کشیدن کاتتر در درمان LDR  یا HDR  چه اتفاقی می افتد؟
1-گاهی قبل از خارج کردن کاتتر در بیمار مُسَکِن داده می شود.
2-ممکن است ناحیه ای که در آن کاتتر یا اپلیکاتور قرار داشته است تا چند ماه
کمی ملتهب باشد.
3-بعد از برداشتن کاتتر یا اپلیکاتور، پرتوی دیگر در بدن وجود ندارد و بیمار بدون ایجاد
خطر و در امنیت تکامل می تواند در کنار سایر افراد از جمله خانم های
باردار و کودکان باشد.
4-بیمار باید برای 2-1 هفته از انجام فعالیت هایی که انرژی زیادی نیاز دارند پرهیز کند.
در این مورد باید با پزشک خود صحبت کند.
 
/ 0 نظر / 101 بازدید