آیا رادیو تراپی بیمار را رادیواکتیو می کند

 
آیا رادیوتراپی بیمار را رادیواکتیو می کند؟

خیر رادیوتراپی خارجی افراد را رادیواکتیو نمی کند.
بیمار می تواند به راحتی در تماس با سایر افراد حتی کودکان  و زنان باردار باشد و
هیچ خطری وجود ندارد.
بیمار چگونه می تواند هنگام درمان آرامش پیدا کند؟

1-در حین انتظار برای درمان، کاری انجام دهد یا کتابی بخواند.

2-به موزیک یا کتاب های صوتی گوش دهد.

3-هنگام درمان، نفس عمیق بکشد، از تخیل خود استفاده کند یا راه های دیگری
برای آرام شدن پیدا کند.


/ 0 نظر / 44 بازدید